Kategórie      
Novinky
OLEJE TEXACO

Už viac ako 100 rokov dôverujú používatelia špičkovým olejom Texaco.   Hlavným dôvodom sú vynikajúce schopnosti týchto olejov a mazív dokonale chrániť motory a využívať ich plný potenciál. Od bežnej prevádzky, až...

viac
Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaru Reklamačný poriadok
 1. 1.             Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, akým možno uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, na základe záruky poskytnutej v kúpnej zmluve, ktorej rozsah je rovnaký, aký poskytuje výrobca predaného výrobku.
 2. V prípade, že na predaný tovar nebola v kúpnej zmluve poskytnutá záruka, tak sa na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim na jednej strane a fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo právnickou osobou, vzťahuje právna úprava zodpovednosti za vady obsiahnutá v zákone č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.
 3. Tento reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu t.j. musí byť viditeľne umiestnený v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predáva alebo poskytuje tovar.
 4. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.
 5. Všeobecná záručná doba pre kupujúceho je v prípade nového tovaru 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od dátumu predaja, ak nie je priamo výrobcom poskytnutá odlišná záručná doba. Na kratšiu záručnú dobu je predávajúci povinný upozorniť pri uzatváraní konkrétnej (čiastkovej) kúpnej zmluvy.
 6. V prípade tovaru s obmedzenou životnosťou, ktoré sa tzv. spotrebúvajú, ako sú batériové zdroje, svetelné zdroje a pod, je záručná doba ohľadne ich spotrebovaní poskytovaná v rozsahu pokynov výrobcu, maximálne však 6 (šesť) mesiacov.
 7. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr posledný deň záručnej doby.

 

2. Zodpovednosť za vady.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť.
 2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Za vady výrobku sa považuje najmä stav, keď dodaný výrobok nespĺňa požadované kvalitatívne požiadavky, javí viditeľné poškodenie, jeho merateľné parametre nesúhlasia s deklarovanými (napr.: rozmery, kvalita, materiál,), pri inštalácii alebo pri svojej prevádzke sa správa neštandardným spôsobom (v rozpore s deklarovanými vlastnosťami výrobcom), resp. prejavuje iné nezhody
 4. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;

-vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;

-vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;

-vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;

-tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;

-vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;

-vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

-vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.

- vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca vozidla na ktoré je diel montovaný a pre ktorý je určený

- vady a poškodenia spôsobené montážou dielu na vozidlo, na ktoré nie je určený;

- vady a poškodenia spôsobené nesprávnymi prevádzkovými podmienkami, napr. ak je batéria neustále vybíjaná a málo nabíjaná (hlavne u automobilov, ktoré málo jazdia);

- vady v prípade, že výrobok nebol inštalovaný (namontovaný) osobou, ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon tejto činnosti (napr. živnostenský list)

 

 

 

3. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia)

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky. V prevádzke musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií.

 

 1. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť:

-     záručný list (ak bol vydaný)

-       doklad o kúpe tovaru

-       správu resp. iný doklad zo servisu, ak bola montáž tovaru realizovaná v inom servise

-       reklamovaný tovar

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto povinnosti kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád (uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

4. Spôsob vybavenia reklamácie

 

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, môže požadovať konkrétny  spôsob vybavenia zo spôsobov uvedených v bode 1. tohto článku. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa v prípade jednoznačnej vady reklamácia vybaví ihneď, v iných prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

 

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezávadnú.

 

 1. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 5. prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie tej istej vady sa považuje situácia, keď sa tá istá vada na výrobku objaví viac ako 3 krát.

 

 

5. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2016 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

 

 1. Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

 

Info Dodanie tovaru
Copyright 2016 - 2018 © www.truckplasty.sk